کلیدواژه‌ها = جریان ثانویه
بررسی آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستطیلی و U-شکل بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط آلاینده‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 290-301

سمیه منصوری کارگر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمدرضا زایری


بررسی آزمایشگاهی جریان انحرافی آبگیرهای جانبی در کانال‌های قوسی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 78-87

محمدرضا پیرستانی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی


مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 65-77

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری