کلیدواژه‌ها = قوانین
نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی


قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 56-58

ناصر رستم افشار؛ هاشم کاظمی؛ فریده نوبهار