کلیدواژه‌ها = خوزستان
تحلیل تغییرات بلندمدت الگوی بارش در استان خوزستان: درس آموخته‌های سیل فروردین 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

نوشدخت بیات افشاری؛ محمد دانش یزدی


ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 16-32

محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ بنفشه زهرایی؛ احسان پارسی