دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پایش فرونشست زمین با تحلیل سری زمانی پراکنش گرهای دائمی و تغییرات تراز آب زیرزمینی؛ (مطالعه موردی دشت سراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

منصوره صدری کیا


پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس انتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

الهام ساکی مالحی؛ حمیدرضا غفوری؛ سید محمد اشرفی


تبیین محدودیت‌ منابع آب در تئوری‌های توسعه منطقه‌ای با رویکرد پویایی سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

محمدرضا شهبازبگیان؛ محمدرضا شیرین زاده


راهکارهای حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

کریم نادری مهدیی؛ نسرین جلیلیان؛ فاطمه سپه وند


پیامدهای رفاهی کاهش ارزش پول ملی در بازار محصول پسته در ایران (با تأکیدی بر مفهوم صادرات آب مجازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

علیرضا علی پور؛ محمد صادق ابراهیمی؛ علیرضا گوهری


بسترها و فرآیندهای لازم در سازمان رسمی آب وزارت نیرو به منظور سازگاری با تغییرات اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

سعید مرید؛ فرخنده سادات هاشمی مدنی؛ داودرضا عرب؛ مهدی رجبی هشجین


تاثیر محل دفن زباله غیر بهداشتی بر کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

عیسی سلگی؛ رضا گودرزی


مدل سازی رواناب با استفاده از مدل HBV و الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده مورد مطالعه: حوزه آبخیز چم انجیر، استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

عاطفه امیری؛ مرتضی قیصوری؛ عارف صابری


بررسی کارایی روش های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

رامین قهرمان؛ مجید رحیم زادگان


اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی تحت سناریوهای SSP3 و SSP5 با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ حامد مازندرانی زاده


مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


تأثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و امنیت غذایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

زهرا سلطانی؛ علی باقری؛ محمد جلال عباسی شوازی


تفکیک فرآیند-محور رخدادهای سیل در سری مقادیر جزئی (مطالعه نمونه: زیرحوضه‌های رودخانه گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

اکرم لالوزایی؛ امیر سعدالدین؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ