دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پایش فرونشست زمین با تحلیل سری زمانی پراکنش گرهای دائمی و تغییرات تراز آب زیرزمینی؛ (مطالعه موردی دشت سراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

منصوره صدری کیا


پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس انتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

الهام ساکی مالحی؛ حمیدرضا غفوری؛ سید محمد اشرفی


تبیین محدودیت‌ منابع آب در تئوری‌های توسعه منطقه‌ای با رویکرد پویایی سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

محمدرضا شهبازبگیان؛ محمدرضا شیرین زاده


راهکارهای حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

کریم نادری مهدیی؛ نسرین جلیلیان؛ فاطمه سپه وند