دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی روش های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

رامین قهرمان؛ مجید رحیم زادگان


اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی تحت سناریوهای SSP3 و SSP5 با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ حامد مازندرانی زاده


مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


تفکیک فرآیند-محور رخدادهای سیل در سری مقادیر جزئی (مطالعه نمونه: زیرحوضه‌های رودخانه گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

اکرم لالوزایی؛ امیر سعدالدین؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ


حذف آلودگی آرسنیت از محیط اشباع همگن و ناهمگن ستون خاک با استفاده از نانوذرات آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر


شناسایی و تحلیل تماتیک موانع سازگاری سیستم منابع آب با تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه قرنقو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

فهمیده قربانی؛ داود بهبودی؛ مهدی ضرغامی


بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

احسان بهرامی جوین؛ رضا جاویدی صباغیان؛ محمد علی طلوعی ویرانی؛ بردیا روغنی؛ محمد فرشته پور


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک-بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

حامد مازندرانی زاده؛ محمد فلاح کلاکی؛ اصغر عزیزیان


ماهیت حقوقی حق بهره برداری از منابع آب در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

علی اکبر جعفری ندوشن


استفاده از سامانه گوگل ارث انجین در پایش و تحلیل روند سری زمانی خشکسالی هیدرولوژیکی به ازای شاخص SWSI در زیرحوضه های غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

رامین قربانزاده؛ ناهید میرحاجی؛ حسین رضایی


توسعه الگوی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

حامد توکلی فر؛ محمدمسعود محمدپور خوئی؛ سعید اشرفی؛ سارا نظیف


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تشدید سیلاب و خسارت ناشی از آن در رخداد سیل فروردین 1398 در حوضه ‌آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

نوشدخت بیات افشاری؛ شکوفه خوجه؛ محمد دانش یزدی


تحلیل تغییرات بلندمدت الگوی بارش در استان خوزستان: درس آموخته‌های سیل فروردین 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

نوشدخت بیات افشاری؛ محمد دانش یزدی


اثر پذیرش الگوی کم آبیاری در سطح مزارع دشت اردلان با تأکید بر مدیریت پایدار منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

ابوذر پرهیزکاری


برآورد تبخیرتعرق واقعی در مقیاس محلی با استفاده از مدل SSEBop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

ایمان رئیسی دهکردی؛ سمیه سیما؛ نعمت اله کریمی


کاربرد روش پس‌پردازش مقیاس‌دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل‌های اقلیمی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

علی شاهنظری؛ فرناز ارشادفتح؛ محمود رائینی سرجاز؛ یورن ایویند اولسون؛ دنیس ترول


تحلیل تاریخی- آسیب‌شناختی مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

مقصودعلی صادقی؛ هاشم آقاجری؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ رضا الوندی


بررسی روند بلند مدت تغییرات سطح آب خلیج فارس و عوامل موثر بر آن بر اساس داده‌های چند منبعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

مرتضی شریف؛ سارا عطارچی


ارزیابی مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

محمدرضا جلالی؛ رسول حاجیان؛ رضا مستوری