تحلیل گفتمان حاکم بر مدیریت منابع آب در اسناد بالادستی کشور (بازه زمانی: 1367-1357)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی علوم انسانی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه یزد

چکیده

قوانین، برنامه‌ها و اسناد بالادستی همواره از مهمترین و کلان‌ترین اسناد در هر کشوری محسوب می‌شوند چرا که این اسناد مبنای برنامه‌ریزی در حوزه‌های اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی کشور قرار می‌گیرند یکی از مهمترین حوزه‌های اجرایی، مدیریت منابع آب می‌باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب می‌باشد، که جامعه-ی آماری آن شامل برنامه‌ی ششم قانون توزیع عادلانه آب)و قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است و سعی خواهد شد به این دو سوال پاسخ داده شود که گفتمان حاکم بر این اسناد در زمینه مدیریت منابع آب چه بوده است؟ و چه نتایجی را برای منابع آب به بار آورده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره گفتمان بهره‌بردارانه است که دال اصلی و نقطه‌ی ثقل این اسناد به حساب می‌آید، که حاکی از بهره‌گیری تمام عیار از منابع آبی کشور با استفاده از تکنولوژی و مکانیزاسیون روش‌های تولید است و این گفتمان با غیریت‌سازی گفتمان حفاظت در این اسناد خود را نمایان می‌سازد و دال‌های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان نوسازی در مقابل گفتمان توسعه، گفتمان دستوری – سفارشی در مقابل گفتمان پژوهشی و هژمونی مدیریت دولتی در مقابل مدیریت مشارکتی موید این گفتمان می‌باشد که با دال‌های هم ارزی مثل استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، توجه به کشاورزی، اشتغال و درآمدزایی، حفرچاه‌های عمیق و نیمه عمیق به منظور تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Dominant Discourse on Water Resources Management in Macro- Level Documents (1978-1988) of the Country

نویسندگان [English]

  • Akbar Zareshahabadi
  • Leili Bonyad
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences, Yazd University
چکیده [English]

Upstream laws, programs and documents are always the most important and largest documents in any country because these documents are the basis of planning in the executive areas at different levels of management of the country is one of the most important areas. Executive functions are water resources management. The aim of this study is to analyze the discourse of upstream documents of water, the statistical population of which includes the Sixth Plan (1978-1988): The law of equitable distribution of water (1982) and the law of preservation and stabilization of the banks and borders of border rivers (1983). The method of the present study is the analysis of discourse by Laclau and Mouffe method and we will try to answer these two questions: What has been the dominant discourse of these documents in the field of water resources management? And what are the consequences for water resources? The analysis of these documents showed that the main discourse governing this period is the exploitative discourse, which is the main signifier and center of gravity of these documents, which indicates the full use of the country's water resources using technology and Mechanization is the method of production and this discourse manifests itself in the protection of the discourse of protection in these documents. Government versus participatory management confirms this discourse that with equivalence signs such as the use of surface and groundwater resources, attention to agriculture, employment and income generation, deep and semi-deep wells to supply drinking

کلیدواژه‌ها [English]

  • upstream documents
  • Development plans
  • Discourse Analysis
  • Water Resources Management
  • exploitative discourse