اثر کاربرد طرحواره‌های پرمایش همرفت و تفکیک‎های مکانی مختلف بر عملکرد مدل RegCM در شبیه‌سازی بارش، دما و تبخیر و تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مدل های اقلیم منطقه ای نقش مهمی در شبیه سازی فرایندهای جوی و سطح خشکی داشته و ابزار مهمی در مطالعات اقلیمی به شمار می روند. در این مطالعه با هدف مقایسه عملکرد طرحواره های مختلف همرفت (امانوئل، تیتکه، کین- فریچ، گرل-AS و گرل-FC) در شبیه سازی بارش، دما و تبخیر و تعرق واقعی در حوضه دریاچه ارومیه، از مدل RegCM4.5 برای ریزمقیاس نمایی بروندادهای مدل NNRP1، برای یک دوره 5 ساله استفاده شد. بعلاوه، تاثیر استفاده از دو تفکیک مکانی مختلف در عملکرد مدل بررسی شد. نتایج نشان داد که در تفکیک km 48 طرحواره کین- فریچ با اختلاف کمی نسبت به طرحواره های گرل-AS و گرل-FC دارای بیشترین عملکرد در شبیه سازی بارش و تبخیر و تعرق واقعی و طرحواره گرل-AS دارای بیشترین عملکرد در شبیه سازی دما است. در مورد تفکیک km 12، تفاوت ایستگاه ها از نظر مناسب ترین طرحواره همرفت برای شبیه سازی بارش زیاد بود؛ اما در مورد شبیه سازی دما طرحواره کین-فریچ در همه ایستگاه ها برتری نشان داد. همچنین مقایسه نتایج در دو تفکیک مکانی، نشان داد که استفاده از تفکیک km 12 در اغلب موارد سبب عدم بهبود عملکرد شبیه سازی شد. لذا استفاده از طرحواره کین- فریچ و تفکیک مکانی km 48 برای حوضه دریاچه ارومیه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Application of the Different Convection Parameterization Schemes and Spatial Resolutions on the Performance of RegCM Model in Simulating Precipitation, Temperature, and Actual Evapotranspiration (Case Study: Lake Urmia Basin)

نویسندگان [English]

  • Kamyar Khademi 1
  • Somayeh Hejabi 2
  • Majid Montaseri 3
1 MSc Student of Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The regional climate models have an important role in simulating the atmospheric and land surface processes and are considered as an important tool in climatic studies. In this study, with the aim of comparing the performance of the different convection parameterization schemes (Emanuel, Tiedtke, Kain-Fritsch, Grell-AS and Grell-FC) in simulating precipitation, temperature and actual evapotranspiration over the Lake Urmia Basin, the RegCM4.5 model was used for downscaling the outputs of NNRP1 model for a 5-year period. Moreover, the effect of application of two different spatial resolutions was investigated. The results showed that in the 48 km resolution, the Kain-Fritsch scheme, with a slight difference from the Grell-AS and the Grell-FC, had the highest performance in simulating precipitation and actual evapotranspiration and the Grell-AS scheme had the highest performance in simulating temperature. In the case of 12 km resolution, the difference among stations in terms of the most appropriate convection scheme for simulating precipitation was high; but in the case of temperature, the Kain-Fritsch showed the superiority. Also, the comparison of the results for two spatial resolutions showed that, in most cases, application of the 12 km resolution resulted in no improvement in the simulation performance. Thus, the application of the Kain-Fritsch scheme and the 48 km resolution are recommended for the Lake Urmia Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convection scheme
  • Dynamic Downscaling
  • RegCM model
  • Spatial resolution