بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و نقشه برداری ، دانشگاه تحصیلات تکملیی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 'گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکملیی صنعتی و فناوری پیشرفته ، کرمان، ایران

3 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی مکانی تغییرات مصرف آب، قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (از فروردین ماه سال 1395 تا بهمن ماه 1399) در شهر شبستر در استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از داده‎‌های مربوط به 594 مشترک مسکونی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، میانگین دوره‌های مشابه قبل از شیوع ویروس کرونا (بهمن ماه 1398) محاسبه شده و با مصرف آب همان دوره‌ها بعد از شیوع ویروس کرونا مقایسه شده است. برای بررسی توزیع مکانی تغییرات، منطقه مورد مطالعه به گریدهایی با ابعاد 400 متری تقسیم بندی شده و با استفاده از آزمون تی-تست، معنی دار بودن تغییرات مصرف آب، قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در هر گرید مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از شاخص Moran نحوه توزیع مناطق دارای تغییرات معنی‌دار مصرف آب بررسی شده است. در این تحقیق مناطقی از شهر شبستر که تفاوت معنی‌دار در مصرف آب قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در آن‌ها وجود داشته است تعیین شدند. همچنین نتایج نشان داد بین گریدهای با تغییر مصرف معنی‌دار، همبستگی مکانی وجود نداشته و این مناطق دارای توزیع تصادفی هستند و خوشه بندی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Study of the Effect of Coronavirus Outbreak on Water Consumption in Shabestar

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rezazadeh 1
  • Saeid Niazmardi 2
  • Mansoureh Sadrykia 3
1 Department of Surveying Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 , Department of Surveying Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology
3 Department of Geomatics Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz,,Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the changes in the spatial patterns of residential water consumption before and after the outbreak of the Coronavirus (from April 2016 to February 2016) in Shabestar city in East Azerbaijan province using water consumption data obtained from 594 subscribers. To this end, the average water consumption level for every two months of the year before the outbreak of coronavirus (until February 2017) has been compared to the water consumption level of the same period after the outbreak. To study the spatial patterns of the difference, the study area was divided into several regions using a 400-meter grid, and the statistical significance of the difference in water consumption of each grid cell has been evaluated using the T-test. Then, using the Moran index, the distribution of areas with a significant difference in their water consumption has been investigated. The obtained results of this study showed that the number and location of the regions with increased water consumption levels were different during this period. The results also showed no spatial correlation between grids with significant consumption change and the random distribution of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Consumption
  • corona virus
  • spatial distribution
  • t-test
  • GIS analyses