راهکارهای حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

چکیده

آب به‌عنوان یکی از ضروری‌‌ترین عنصر توسعه بخش کشاورزی به شمار می‌رود که در دهه‌های اخیر دچار ناپایداری شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکار‌های حفاظت از آب کشاورزی در استان کرمانشاه انجام‌شده است. روش تحقیق از لحاظ پارادایمیک از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی است. همچنین با هدف دستیابی به توافق گروهی بین 25 نفر از خبرگان حوزه آب در سازمان‌های ذی‌ربط استان از رویکرد دلفی- فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که راهکارهای حفاظت از آب در پنج دسته «مدیریتی»، «فنی»، «فرهنگی»، «زیرساختی» و «سیاست‌گذاری» قابل طبقه‌بندی است. با عنایت به اینکه اختلاف میانگین فازی‌زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از 25/0 بود، همه راهکارهای شناسایی‌شده از اعتبار لازم برخوردار بودند. نتایج نشان داد که مهم‌ترین راهکار-های شناسایی شده به ترتیب مشتمل بر تغییر الگوی کشت، تجهیز مزارع به سیستم آبیاری نوین، فرهنگ‌سازی توسط رسانه‌ها و بازنگری قوانین و دستورالعمل‌های بخش آب می باشند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تولیدات بخش کشاورزی به‌طور فراوانی تحت تأثیر وضعیت منابع آب و نیز سیاست‌گذاری‌های نهادهای متولی است. اگر با بحران آب مقابله نشود علاوه بر کاهش چشمگیر تولیدات بخش کشاورزی استان، منجر به کاهش درآمد روستائیان می‌شود خواهد شد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه-ریزان بخش آب و کشاورزی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conversational solutions of agricultural water resources in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Karim Kaderi Mahdei 1
  • NASRIN JALILIAN 2
  • fatemeh sepahvand 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University (BASU), Hamedan, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University (BASU), Hamedan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to identify and prioritize agricultural water protection Solutions in Kermanshah province with a Delphi-fuzzy. As a paradigm the research was qualitative and exploratory approach. The research was done approach in two rounds to reach a group agreement between 25 experts. The results showed that water conservation Solutions can be classified into four categories: "managerial", "technical", "cultural", "infrastructure" and "policy-making". In two rounds DE fuzzy variance was less than 0.25, so all identified strategies were valid.

The results also showed that the most important strategies in each of the strategies are the strategies of changing the cultivation pattern, equipping farms with a new irrigation system, creating a culture by the media and reviewing the rules and regulations of the water sector.

Agricultural production is significantly affected by the state of water resources as well as the policies of the responsible inputs. Agricultural production is significantly affected by the state of water resources as well as the policies of the responsible institutions. If the water crisis is not dealt with, in addition to a significant reduction in agricultural production and economic decline in the province due to the centrality of agriculture, it will lead to a reduction in rural incomes.

Agricultural production is significantly affected by the state of water resources as well as the policies of the responsible inputs. Agricultural production is significantly affected by the state of water resources as well as the policies of the responsible institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Management
  • Water Conservation
  • Fuzzy Delphi
  • Conversational Solutions