بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان آباد از نظر شرب با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله : ویژه نامه تخصصی آب زیرزمینی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاودری، دانشگاه تبریز

چکیده

آب شرب منطقه بستان‌آباد غالباً از منابع آب‌زیرزمینی دشت بستان‌آباد تأمین می‌شود. هدف این پژوهش انتخاب معقول‌ترین و مناسب‌ترین روش برای بررسی کیفیت این منابع است. بدین منظور رتبه و وزن شاخص کیفی آب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره محاسبه شد. کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی با ترکیب روش‌های وزن‌دهی آنتروپی و AHP با روش‌های رتبه‌دهی TOPSIS و WQI بررسی گردید. در این مطالعه پارامترهای pH، TDS، Na، SO4، Cl، NO3 و F در روش‌های ترکیبی Entropy-WQI،AHP-WQI ، Entropy-TOPSIS و AHP-TOPSIS به کار برده شد. ضریب تعیین (R2) بین رده میانگین نمونه‌ها و رده‌های حاصل از هر یک از روش‌ها نشان داد که روش AHP-TOPSIS توانایی بالایی در رده‌بندی و دسته‌بندی نمونه‌های آب دارد. نمونه‌ها با توجه به وزن‌دهی و رتبه‌دهی متفاوت هر روش در بازه‌های متفاوتی جای دارند به طوری که نمونه‌ها در روش Entropy-WQI در 2 دسته خوب و متوسط، در روش AHP-WQI در 3 دسته بسیار خوب، خوب و متوسط، در روش Entropy-TOPSIS در 5 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف و در روش AHP-TOPSISدر 4 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. با مقایسه روش‌های ترکیبی روشن شد که از نظر وزن دهی ahp بهتر از آنتروپی و از نظر رتبه دهی TOPSIS بهتر از روش کلاسیک WQI بوده است. نتایج نشان داد که روش TOPSIS سبب تکامل دسته‌بندی کیفیت نمونه‌ها می‌شود و روش آنتروپی در خصوص مقادیر مشابه و نزدیک به مقدار حداقل پارامترهایی که رابطه مستقیم با آنتروپی دارد دچار خطا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating groundwater quality of BostanAbad Plain for drinking purpose using multiple criteria decision making methods

نویسندگان [English]

 • Shahla Soltani 1
 • Asghar Asghari Moghaddam 2
 • Jalal Shiri 3
1 Department of Geosciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz
2 Department of Earth Sciences , Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 . Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

The drinking water of Bostanabad region is mostly supplied from the groundwater resources of Bostanabad Plain. The aim of this study is to select the most reasonable and suitable method for investigating the quality of this resources. For this purpose, the rate and weight of the water quality index were calculated using multi-criteria decision making methods. The quality of groundwater resources was investigated by combining entropy and AHP weighting methods with TOPSIS and WQI rating methods. Parameters of pH, TDS, Na, SO4, Cl, NO3 and F were used in the combined methods of Entropy-WQI, AHP-WQI, Entropy-TOPSIS and AHP-TOPSIS. The coefficient of determination (R2) between the average rank of the samples and the ranks obtained from each of the methods showed that the AHP-TOPSIS method has a high ability to water ranking and classification. The samples were located in the Entropy-WQI method in 2 classes of good and average, AHP-WQI method in 3 classes of very good, good, and average, Entropy-TOPSIS method in 5 classes of very good, good, average, poor, and very poor and AHP-TOPSIS method in 4 classes very good, good, medium and poor. By comparing the combined methods, it became clear that AHP was better than entropy in terms of weighting and TOPSIS was better than the classical WQI method in terms of rating. The results showed that the entropy method is caught in an error regarding the values that are similar and close to the minimum value of the parameters that have a direct relationship with entropy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bostanabad Plain
 • Groundwater Quality
 • Entropy
 • Analytical Hierarchy Process
 • TOPSIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 آذر 1401