دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-474 

مقاله پژوهشی

1. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

صفحه 1-16

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


3. مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

صفحه 29-41

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


13. مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

صفحه 174-196

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


21. تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

صفحه 304-331

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


25. مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

صفحه 380-393

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا؛ فریده اسدی