دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 60، خرداد 1401، صفحه 1-243 
بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

صفحه 121-132

مهدی رضازاده؛ سعید نیازمردی؛ منصوره صدری کیا