دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385 
1. پیشگفتار

صفحه 0-1

رضا اردکانیان


مقاله پژوهشی

2. مدل عددی انتقال وتخلیه آلاینده ها از آبخوان ساحلی به دریا

صفحه 1-17

بهزاد عطائی آشتیانی؛ حمیدرضا حسین آبادی؛ سیداحسان فاطمی


3. بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوزه آبریز سد گلستان

صفحه 18-28

بهرام ثقفیان؛ حسن فرازجو؛ عادل سپهری؛ علی نجفی نژاد


8. شبیه سازی عددی شکست امواج در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از روش پروجکشن

صفحه 61-71

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ مسعود منتظری نمین؛ علی حسن زاده دلویی