دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهمن 1385 
3. تاثیر عدم اطمینان بر معیارهای مخاطره در مدیریت مخزن

صفحه 13-26

آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ مهران همایون‌فر


4. تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید


6. تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق درحوضه اصفهان و سیرجان

صفحه 51-65

سید حمیدرضا صادقی؛ درعلی نجفی؛ مهدی وفاخواه


7. مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی

صفحه 66-77

میر احمد لشته نشایی؛ ایوب متین سرشت؛ مرتضی منشی زاده؛ فرید حاتمی