دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387 
1. پیشگفتار

صفحه 0-1

محمد کارآموز


مقاله پژوهشی

2. بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید


4. تغییرات مکانی شدت سیل‌خیزی

صفحه 28-39

بهرام ثقفیان؛ باقر قرمز چشمه


مقاله پژوهشی

7. طراحی بهینه مخازن موج‌گیر دیفرانسیل

صفحه 59-69

حمید محرمی؛ سیدعلی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ عبدالمهدی فروغی


9. شناسایی مؤثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت‌سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز)

صفحه 75-78

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سیّدحمید رضا صادقی؛ مهدی وفاخواه؛ لیلا غلامی