دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-173 
7. کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3 در خراسان رضوی

صفحه 83-92

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی؛ الهام فهیمی نژاد


10. تجارب و پیامدهای انتقال ‌آب بین‌حوضه‌ای در جهان

صفحه 120-140

سیدحمیدرضا صادقی؛ سمیه کاظمی کیا؛ حسین خیرفام؛ زینب حزباوی


14. تعیین پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج

صفحه 162-166

بهار براخاصی؛ امیرحسام حسنی؛ بهزاد شاهمرادی