دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1388 

مقاله پژوهشی

2. بهینه‌‍‍‌‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 1-15

سید مجتبی قدمی؛ بیژن قهرمان؛ محمد باقر شریفی؛ حبیب رجبی مشهدی


9. مدل هوشمند مبتنی بر ژئومورفولوژی و مقایسه با مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم

صفحه 1-9

محمد رضا نجفی؛ م. رضا بهبهانی بهبهانی؛ ج عبدالهی؛ موسی حسینی