دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهمن 1388 
7. قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست

صفحه 56-58

ناصر رستم افشار؛ هاشم کاظمی؛ فریده نوبهار


9. شبیه سازی عددی جریان در حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد تالوار)

صفحه 59-63

سیدمحمد حسینی سهی؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری