دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1392 
6. ارزیابی تأثیر افت سطح ایستابی بر ناپایداری و تخریب اسکرین‌‌های چاه‌‌های آب

صفحه 42-51

محمدرضا غفوری؛ اعظم شامحمدی؛ غلامعباس کاظمی؛ کاظم مرادی هرسینی؛ هانیه شرفی


8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل پلان و پروفیل طولی بر تغییـرات جریان سطحی در دامنه‌های مرکب

صفحه 64-72

مهدی گرانیان؛ نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ محمدرضا هادیان؛ مسعود زینی


یادداشت فنی (5 صفحه)

9. مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA

صفحه 73-77

محمدرضا غفوری؛ حمید طاهری شهرآئینی؛ بهرام ثقفیان