نویسنده = محمود محمد رضاپور طبری
توسعه مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از هیبرید الگوریتم‌های فراکاوشی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 160-167

محمود محمد رضاپور طبری؛ سید علی امامی ده جشمه


توسعه رویکرد چندهدفه تلفیقی جهت بازتخصیص بهینه منابع آب در سیستم‌های کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌رود

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 38-52

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن محمد رضاپور طبری


رویکرد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی جهت حداقل نمودن میزان نشت از کانال‌های انتقال آب

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 17-30

محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن مزک ماری


شناسایی رفتار کیفی مخازن سطحی در صورت تزریق ناگهانی بار آلاینده

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-50

محسن علی حمزه؛ محمود محمد رضاپور طبری