نویسنده = علیرضا مقدم نیا
تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 223-235

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا


ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا