نویسنده = V Norani
تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 187-199

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 264-268

رضا صمدزاده فهیم؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی


مدلسازی پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-هالت وینترز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-70

وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ حسام نجفی


پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب‌ زیرزمینی محدودۀ متروی شهر تبریز توسط روش کریجینگ عصبی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 14-24

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ عطاالله ندیری


معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 38-46

وحید نورانی؛ محمدتقی اعلمی؛ هادی دل‌افروز؛ وحید سپهری


تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 42-50

وحید نورانی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمدجواد عابدینی؛ غلامرضا رخشنده رو