نویسنده = بیژن قهرمان
مطالعه تاریخی سیستم پیوسته‌ انسان ـ آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 148-170

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 483-488

شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی


ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا


مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگم

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-9

علیرضا سپاسخواه؛ بیژن قهرمان؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمدمهدی قاسمی


الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 54-64

ابوذر حاتمی یزد؛ علی اصغر تقوایی ابریشمی؛ بیژن قهرمان


مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه