نویسنده = آزاده احمدی
توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


چالش‌ها و ملاحظات حقوق بازار آب محلی، مطالعه موردی: دشت اصفهان-برخوار

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 146-159

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ بابک ابراهیمی


ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی


به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهره‌وری آب: مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 63-71

سیدعلی اوهب یزدی؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی