نویسنده = ������������ ������������ ������������������
کنترل نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند در شرایط مختلف هیدرولوژیکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 50-60

امیرفرشاد اعتماد شهیدی؛ امیرادهم صبوری؛ جواد پارسا