نویسنده = عباس افشار
بهره‌برداری تلفیقی پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی: رویکرد ذخیره سیکلی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 381-395

عباس افشار؛ مینا خسروی؛ امیر مولاجو


بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 294-303

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


تخصیص بهینه بار آلودگی چند هدفه با استفاده از الگوریتم چند جامعه‌ای مورچه‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-13

حجت حسین‌زاده؛ عباس افشار؛ فرید شریفی