نویسنده = بهرام بختیاری
مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 248-267

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-15

بهرام بختیاری؛ نکیسا مهدوی؛ نسرین سیاری


بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری


برآورد احتمالات بارش روزانه با استفاده از مدل زنجیره مارکف در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1393، صفحه 44-55

بهرام بختیاری؛ نادیا شهرکی؛ محمدمهدی احمدی