نویسنده = �������������� ����������
تعیین آستانه خشکسالی ابزار مدیریت واقع‌بینانه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 66-76

فاطمه قبادی؛ بهرام ثقفیان؛ شهاب عراقی نژاد


مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 73-77

محمدرضا غفوری؛ حمید طاهری شهرآئینی؛ بهرام ثقفیان


شناسایی نواحی همگن هیدرولوژیک با استفاده از روش میان مرکز فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 37-49

مرتضی رعیتی دماوندی؛ مجتبی غروی؛ بهرام ثقفیان


واسنجی اتوماتیک مدل بارش ـ رواناب با استفاده از روش بهینه‌سازی SCE

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-52

کوروش قادری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حمیدرضا اسلامی؛ بهرام ثقفیان


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوزه آبریز سد گلستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 18-28

بهرام ثقفیان؛ حسن فرازجو؛ عادل سپهری؛ علی نجفی نژاد