نویسنده = مجید دلاور
توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه‌ی کشاورزی-آبخوان

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 365-375

علیرضا نوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور؛ محمدرضا بازرگان لاری


شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 193-206

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه‌های بیلان آبی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 133-145

محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور


ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


شبیه سازی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی برای کاهش مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-87

سمیه ایمانی امیرآباد؛ مجید دلاور؛ محمد حسین نیک سخن


اتصال سیستم‏های پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-39

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 1-12

مه‌نوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ فرهاد عرب‌پور


ارزیابی تغییرات متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در بالادست حوضه هیرمند طی سده گذشته با استفاده از داده‌های اقلیمی CRU و مدل SWAT

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 38-52

حمیدرضا حاجی حسینی؛ محمدرضا حاجی حسینی؛ علیرضا نجفی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) در اولویت بندی ساختگاه های پرورش میگو

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 46-56

جمال محمد ولی سامانی؛ مجید دلاور