نویسنده = مجتبی شوریان
پیش بینی جریان ماهیانه رودخانه با استفاده از مدلهای داده مبنا

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 207-214

علی آهنی؛ مجتبی شوریان