نویسنده = �������������� ��������
تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران‌زمین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 72-86

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


مشخصات زمانی – مکانی بارش‌های روزانۀ فرین بالا در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 39-53

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ صغری سلطانی


تحلیل توزیع احتمال بارش سالانه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 51-55

حسین عساکره؛ فرشته مازینی