نویسنده = حسین علیزاده
بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 294-303

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


مدل‌سازی شوری اولیه منابع آب با استفاده از یک مدل نیمه‌توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 64-74

مجید رضایی؛ حسین علیزاده؛ مجید احتیاط