نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی تأثیر افت سطح ایستابی بر ناپایداری و تخریب اسکرین‌‌های چاه‌‌های آب

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 42-51

محمدرضا غفوری؛ اعظم شامحمدی؛ غلامعباس کاظمی؛ کاظم مرادی هرسینی؛ هانیه شرفی


مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 73-77

محمدرضا غفوری؛ حمید طاهری شهرآئینی؛ بهرام ثقفیان