نویسنده = مسعود قدسیان
مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل مستغرق در مسیر مستقیم

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 52-63

سید ماجد نوربخش صالح؛ محمد واقفی؛ مسعود قدسیان


مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل منفرد مستقر در قوس 90 درجه

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 57-69

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری