نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال آب

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-12

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی


اولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-9

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی