نویسنده = سعید مرید
بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید


تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید