نویسنده = علی مریدی
ارزیابی کیفی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در شرایط خشک و تر، مطالعه موردی: حوضه غرب تهران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 20-37

علی مریدی؛ محمدرضا باقری؛ امین زین العابدین؛ آرش نبی


ارزیابی عملکرد محصولات شبکه‌بندی بارش با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و توپوگرافی در ایران

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 62-81

آرزو نظافت؛ علی مریدی؛ علی گرجی زاده؛ حسین یوسفی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-16

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


مقایسه و ارزیابی بارش برآورد شده توسط مدل‌های ERA-Interim، PERSIANN-CDR و CHIRPS در بالادست سد مارون

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 267-279

علی گرجی زاده؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی؛ علی مریدی


تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی


بررسی تاثیرات کف شکنی چاهها بر پتانسیل برداشت از آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 83-92

مرتضی بیژنی؛ علی مریدی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل بیلان انرژی روزانه و مقایسه آن با مدل سبال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 18-28

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانش کار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی