نویسنده = علیرضا مساح بوانی
مقایسه عملکرد روش هیبرید دینامیکی- آماری با روش دینامیکی برای ریزمقیاس نمایی داده‌های بارش CMIP5

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-114

محمد نکوآمال کرمانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ محمد رضا محمدپور


آشکارسازی و نسبت‌دهی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد کرج در دوره‌های گذشته

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 306-321

عرفان ناصری؛ علیرضا مساح بوانی؛ توفیق سعدی؛ سامان جوادی


کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون