نویسنده = عطاالله ندیری
ارزیابی ریسک آلودگی ناشی از نیترات در آبخوان دشت آذرشهر با استفاده از مدل های هوش مصنوعی

دوره 19، شماره 5، اسفند 1402، صفحه 171-184

10.22034/iwrr.2024.187191

ناصر جبرائیلی اندریان؛ عطاالله ندیری؛ مریم قره خانی


بررسی شوری آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده با استفاده از دیاگرام تحول رخساره‌های هیدروشیمیایی (HFE)

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 11-25

اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ فریبا صادقی اقدم


ارائه مدل ترکیبی ژنتیک ـ کریجینگ برای پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 85-99

محمد حسن حبیبی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-14

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ الهام فیجانی