نویسنده = سارا نظیف
توسعه الگوی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 72-91

حامد توکلی فر؛ محمدمسعود محمدپور خوئی؛ سعید اشرفی؛ سارا نظیف


تحلیل مکانی بارش: مقایسه روش‌های کریجینگ با روش‌های متداول

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-9

محمد کارآموز؛ مهدیس فلاحی؛ سارا نظیف