نویسنده = مهدی وفاخواه
شناسایی مؤثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت‌سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 75-78

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سیّدحمید رضا صادقی؛ مهدی وفاخواه؛ لیلا غلامی


نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 84-87

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد حاجی قلیزاده؛ مهدی وفاخواه؛ همایون مطیعی


تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق درحوضه اصفهان و سیرجان

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 51-65

سید حمیدرضا صادقی؛ درعلی نجفی؛ مهدی وفاخواه