نویسنده = �������� ���������������� ����������
مدل‌سازی عدم قطعیت آسیب پذیری آبخوان با استفاده از GIS و مجموعه راف

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 26-38

فاطمه زیرک جوانمرد؛ محمد مهدوی؛ محمدرضا ملک؛ میرمسعود خیرخواه زرکش