نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000 در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 39-50

جهانگیر عابدی کوپایی؛ نسترن زمانی؛ مصطفی گودرزی؛ سمیرا اخوان


تعیین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 59-66

الهام ایزدی‌نیا؛ جهانگیر عابدی کوپائی