نویسنده = ������������ ����������������
استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 27-35

علی قیامی باجگیرانی؛ محمدباقر شریفی؛ محمود فغفور مغربی؛ علی اکبر عارفی جمال