نویسنده = �������� ������������ ������
نقش قدرت در دیپلماسی آب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


پیشگفتار: امنیت آبی و غذایی

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 0-1

حجت میان آبادی