نویسنده = صفوی، حمیدرضا
بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تأکید بر کاهش اثرات خشکسالی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 20-37

وحید رقیبی؛ حمیدرضا صفوی؛ سید محمد مرتضوی نائینی


تدوین یک مدل پویای برنامه‌ریزی به منظور تخصیص منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 22-32

آزاده احمدی؛ نیما زاده‌وکیلی؛ حمیدرضا صفوی؛ سیدعلی اوهب یزدی