نویسنده = محمود شفاعی بجستان
بررسی آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستطیلی و U-شکل بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط آلاینده‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 290-301

سمیه منصوری کارگر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمدرضا زایری


بررسی آزمایشگاهی رسوب ورودی به کانال آبگیر متصل به کانال اصلی با دیواره مایل

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 54-65

مهدی کرمی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین صدقی


بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان‌های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 56-67

حسن ترابی پوده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهدی قمیشی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی آزمایشگاهی جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه‌ها برای شرایط جریان زیر بحرانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 67-77

رسول قبادیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید حبیب موسوی جهرمی