نویسنده = رخشنده رو، غلامرضا
تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 42-50

وحید نورانی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمدجواد عابدینی؛ غلامرضا رخشنده رو