نویسنده = مهدی قمشی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع دریچه تخلیه کننده بر غلظت جریان غلیظ خروجی

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 180-188

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ احمد فتحی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان‌رود

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 66-76

محمد همتی؛ مهدی قمشی؛ سیدمحمود کاشفی‌پور


بررسی و ارزیابی رسوب‌شوئی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 68-79

صمد امامقلی زاده؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ حسام جهانی