نویسنده = محمد هادی فتاحی
ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 204-221

علیرضا نریمان؛ محمد هادی فتاحی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمد صادق صادقیان


رفتارنگاری آشوبی رودخانه به کمک روش توسعه ی فضای فاز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-225

محمد هادی فتاحی؛ محسن تراهی


ارتباط بین ضریب فشردگی حوضه آبریز با ویژگی های فراکتال آن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 191-203

محمد هادی فتاحی؛ زهرا طالب زاده